Төгсөгчдийн мэдээлэл хайх

Дипломын дугаар болон регистрийн дугаараар хайхад тухайн төгсөгчийн ерөнхий мэдээлэл гарч ирнэ.